Aardamse Basketball Club
De leukste club in de regio

Laatste nieuws
Volg ons op:
Volg ons op Twitter
Volg ons op FacebookWij trainen in:
Sporthal de Vlinder
Aardamseweg 75
2461CB Ter Aar
tel.0172-605 731

Algemeen

Artikel 1

Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De leden die in strijd met de statuten of dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze misdragen, kunnen door het bestuur voor een bepaalde tijd geschorst worden. In zeer ernstige gevallen, zo het bestuur daartoe met meerderheid van stemmen beslist, kan tot royement worden overgegaan.

Artikel 2

a.
De nieuwe leden ontvangen bij hun toetreding tot de vereniging van de secretaris een exemplaar van het huishoudelijk reglement.

b.
De statuten en huishoudelijk reglement liggen voor eenieder ter inzage bij de secretaris.

Artikel 3

De competitie - spelende leden zijn bij de wedstrijden verplicht in het verenigingstenue te verschijnen, dat bestaat uit een bordeaux rood shirt met 1 gouden bies aan de zijkant en een bordeaux rode broek ook met 1 gouden bies aan. Op het shirt staat zowel op de rug als op de rechter voorkant van het shirt het shirtnummer dat je van de secretaris heeft toegewezen gekregen en het embleem van de vereniging. In voorkomende gevallen kunnen teams gebruik maken van reserveshirts, welke te verkrijgen zijn bij het wedstrijdsecretariaat. Het betreffende team is verantwoordelijk voor het in goede staat terugbrengen van de geleende reserveshirts.

Artikel 4

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Lidmaatschap

Artikel 5

De vereniging kent:

 • Gewone leden
 • Buitengewone leden
 • Leden van verdienste
 • Ereleden
 • Verdienstelijke leden

Gewone leden zijn natuurlijk personen die bevoegd zijn de basketbalsport daadwerkelijk te beoefenen, in, door of namens de Nederlandse Basketball Bond (N.B.B.) georganiseerde wedstrijden.
Gewone leden dienen te voldoen aan de amateurbepalingen van het I.O.C. en de F.I.B.A.
Voor de competitiespelende leden gelden de volgende leeftijdsgrenzen:

 • Under 8 U 8 Spelen volgens Mini regels
 • Under 10 U 10 Spelen volgens Mini regels
 • Under 12 U 12 Spelen volgens Mini regels
 • Under 14 U 14
 • Under 16 U 16
 • Under 18 U 18
 • Under 20 U 20
 • Under 22 U 22
 • Senioren

Voor bepaling van de leeftijdsgroepen geld de leeftijd bij de aanvang van het Kalenderjaar (1 januari voorafgaande aan het speelseizoen). Buitengewone leden zijn natuurlijke personen die op enigerlei wijze de basketbalsport bevorderen zonder bevoegd te zijn haar daadwerkelijk te beoefenen, in, door of namens de N.B.B. georganiseerde wedstrijden. Tot buitengewone leden worden eveneens gerekend de zogenaamde recreanten en niet spelende leden. Leden van verdienste zijn gewone of buitengewone leden die wegens hun verdienste voor de vereniging en/of N.B.B. of voor de beoefening of bevordering van de basketbalsport door de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, als zodanig zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard. Ere leden zijn gewone of buitengewone leden die wegens bijzonder grote verdienste voor de vereniging en/of N.B.B. of voor de beoefening of bevordering van de basketbalsport door de Algemene Ledenvergadering als zodanig zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard. 

Verdienstelijke leden zijn leden die zich belangeloos inzetten voor de vereniging zoals trainers/bestuursleden, voor hen is er een regeling m.b.t. de contributie. Wanneer er meerdere gezinsleden (kinderen tot 18 jaar) lid zijn van de vereniging dan betaald de senior de volledige contributie en vindt er voor de overige gezinsleden een verrekening plaats, alleen de bondsafdrachten worden dan in rekening gebracht. Deze leden worden door het bestuur bepaald en deze regeling vervalt bij het stoppen van de belangeloze inzet.

Artikel 6

a.
Leden zijn zij, die zich schriftelijk, door middel van een inschrijfformulier bij de secretaris hebben aangemeld en door het bestuur zijn aangenomen. Bij leden die jonger zijn dan 18 jaar, moet het inschrijfformulier ondertekend zijn door ouder(s) of verzorger(s). Nieuw aangemelde leden betalen inschrijfgeld, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur. Het inschrijfgeld wordt verrekend met de contributie.

Ieder nieuw lid mag 1 keer gratis meetrainen om te kijken of het wat voor hem/haar is, bij de volgende training dient dan het inschrijfformulier te worden ingeleverd.

Artikel 7

Alle gewone leden zijn verplicht de taken, verbonden aan het lidmaatschap uit te voeren. Deze taken kunnen zijn: timen, scoren, fluiten, 24’-operator zijn en zaalwacht zijn. Bovendien dienen alle gewone leden, indien zij daartoe gerechtigd zijn, het F-scheidsrechtersdiploma te halen. De Aardamse Basketball Club hanteert hierbij de leeftijd vanaf 16 jaar, dan ben je gerechtigd voor het behalen van het F-Scheidsrechterdiploma en ouder.

Artikel 8

Alle leden zijn verplicht veranderingen in adres, woonplaats, postcode en telefoonnummer onverwijld schriftelijk aan de secretaris door te geven.

Artikel 9

Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door:

 • Overlijden;
 • schriftelijke opzegging bij de secretaris;

Indien je het lidmaatschap van de Aardamse Basketball Club wenst te beëindigen dan dient dit voor 1 juni van het lopende competitie seizoen te gebeuren.

 • Opzegging door de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen;
 • Opzegging (royement) door het bestuur.
 • Bij te laat opzeggen (na 1 juni) worden er kosten in rekening gebracht, de kosten daarvoor zijn € 20,- administratiekosten en de kosten die de vereniging aan de Nederlandse Basketball Bond en afdeling West verschuldigd is behorende bij het lidmaatschap.
 • Bij beëindiging lidmaatschap gedurende het lopende seizoen is men de volledige contributie schuldig, restitutieverzoek kan worden ingediend bij de penningmeester.

Contributie

Artikel 10

a.
De hoogte en de betalingswijze van de contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op voorstel van het bestuur. Niet-spelende leden betalen betalen een contributie, welke gelijk is aan de kosten van inschrijving welke de N.B.B. aan de verenigingen voor deze categorie buitengewone leden in rekening brengt.

b.
De betalingswijze van de contributie mag in termijnen worden voldaan, dit na overleg met de penningmeester.

 

Artikel 11

a.
Wanneer 4 weken na de vervaldag van de contributie niet of niet geheel voldaan is, volgt een schriftelijke aanmaning. Indien de achterstallige contributie, verhoogd met de kosten verbonden aan het verzenden van de aanmaning niet binnen de in de aanmaning gestelde termijn wordt voldaan, kan een schorsing volgen, totdat het verschuldigde bedrag geheel is voldaan.

b.
Indien het lidmaatschap van de vereniging voor 1 januari van enig jaar wordt beëindigd en de contributie voor de vervaldag is voldaan kan aan de penningmeester gehele of gedeeltelijke restitutie worden verzocht. De kosten van inschrijving welke de NBB aan de vereniging voor het betreffende lid in rekening heeft gebracht, kunnen evenwel niet worden teruggevorderd.

c.
Nieuwe leden die tijdens het lopende seizoen lid worden krijgen een korting op de betalen contributie.
Deze korting bedraagt , als het lid lid wordt in de periode:

 • 1augustus tot 1 november 0 %
 • 1 november tot 1 januari 12 ½ %
 • 1 januari tot 1 maart 25 %
 • 1 maart tot 1 mei 37 ½ %
 • 1 mei tot 1 juli 50 %
 • 1 juli tot 1 augustus is men geen contributie schuldig van het afgelopen seizoen, De contributie gaat dan pas in op 1 augustus van het nieuwe seizoen.

Deze korting geld over het verenigingsdeel van de contributie, dat is de contributie minus de kosten die de vereniging aan de Bond moet betalen.

d.
Gezinskorting

Binnen de Aardamse Basketball Club heeft ieder derde en volgend lid uit hetzelfde gezin recht op”gezinskorting”. Deze gezinskorting bedraagt € 12,50. Een lid komt uit hetzelfde gezin als een ander lid als zij beiden op hetzelfde adres wonen.

Het Bestuur
De Aardamse Basketball Club heeft een Dagelijks bestuur en een Algemeen bestuur.
Het Dagelijks bestuur bestaat uit:

 • voorzitter;
 • secretaris;
 • penningmeester.

Het Algemene Bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Voorzitter;
 • Secretaris;
 • Penningmeester
 • Voorzitter van de wedstrijdcommissie;
 • Voorzitter van de technischecommissie;
 • Voorzitter van de publiciteitscommissie;
 • Voorzitter van de evenementencommissie.

De taken van de bestuurs- en commissieleden kunnen worden opgevraagd bij de secretaris.

Artikel 12

De leden van de commissies zijn zonder toestemming van de penningmeester, niet gerechtigd om de vereniging financieel te binden.

Artikel 13

De leden van het bestuur worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Ieder jaar treden er 2 bestuursleden af, die zich terstond verkiesbaar kunnen stellen.

Artikel 14

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur, dat belast is met de dagelijkse leiding en dat in spoedeisende gevallen namens het gehele bestuur kan optreden. De onder deze omstandigheden genomen besluiten moeten op de eerst volgende bestuursvergadering worden bekrachtigd.

Artikel 15

Het bestuur vergadert in principe eens per maand en verder zo dikwijls als de voorzitter of een bestuurslid noodzakelijk acht. De bestuursvergadering kan geen besluiten nemen als niet tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is.

Ledenvergadering

Artikel 16

Het bestuur roept de Algemene Ledenvergadering bijeen, tenminste eens per boekjaar. Het bestuur bepaald de datum en plaats, het uur en de agenda.

Artikel 17

Op de Algemene Ledenvergadering worden in elk geval de navolgende punten behandeld:

 • bespreking van de notulen van de Algemene Ledenvergadering daarvoor.
 • bespreking van de schriftelijke jaarverslagen van de diverse commissies en de voorzitter.
 • financieel verslag van het seizoen daarvoor en goedkeuring hiervan.
 • vaststelling begroting, contributie en contributieregeling voor het nieuwe seizoen.
 • voorziening in vacatures
 • rondvraag

Artikel 18

Voor de Algemene Ledenvergadering kunnen leden voorstellen indienen, mits deze schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend, tenminste 5 dagen voordat de Algemene Ledenvergadering bijeenkomt. Een dergelijk voorstel moet ondertekent zijn door tenminste 10 leden.

Artikel 19

Het bestuur of tenminste een tiende deel van het totaal aantal leden kunnen een buitengewone ledenvergadering bijeenroepen. De aanvraag van de leden wordt gericht aan het secretariaat. Komt het verzoek van de leden, dan is het bestuur verplicht de vergadering binnen 4 weken bijeen te roepen. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gehoor is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.

Artikel 20

Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst, tenzij de geschorste in deze vergadering zijn zaak komt bepleiten. De voorzitter kan toegang verlenen aan andere dan de hierboven genoemde personen.

Stemmen

Artikel 21

Op de Algemene Ledenvergadering wordt door de secretaris een ledenlijst neergelegd waarop de aanwezige leden, ere leden en leden van verdienste achter hun naam een handtekening dienen te plaatsen. Slechts zij, van de handtekening op de ledenlijst voorkomen nemen deel aan de stemming.

Artikel 22

Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter, zonder tegenspraak uit de vergadering, een andere vorm van stemmen bepaald of toelaat. Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter 3 personen aan die optreden als stembureau. 

Artikel 23

Over onderwerpen, welke niet op de agenda voorkomen, kunnen geen besluiten worden genomen, tenzij de vergadering een voorstel met betrekking tot zulk onderwerp tot een urgentievoorstel heeft verklaard.

Artikel 24

Direct na de stemming deelt de voorzitter de uitslag van de stemming en het genomen besluit aan de vergadering mede.

Artikel 25

Bestuursleden worden gekozen op de Algemene Ledenvergadering. Kandidaten hiervoor kunnen door het bestuur of door 10 leden gezamenlijk schriftelijk worden voorgesteld. Opgave van een tegenkandidaat moet met inachtneming van het hiervoor bepaalde bij het bestuur worden ingediend, uiterlijk 5 dagen voor het houden van de Algemene Ledenvergadering. Een door de leden gedane kandidaatstelling is geldig, indien tegelijkertijd een schriftelijke verklaring van de kandidaat wordt overlegd, dat deze bereid is een eventuele verkiezing te aanvaarden.

Boetes en Straffen

Artikel 26

Boetes, opgelegd door de bond en/of rayon aan de vereniging,welke het gevolg zijn van overtredingen/nalatigheid van leden dan wel een team worden op de leden, dan wel het team verhaald. Op schriftelijk verzoek vergezeld van een uitvoerige argumentatie van de betrokken leden, kan het bestuur beslissen de boete ten laste van de vereniging te laten komen.

Artikel 27

Bij het nalaten van de verplichtingen, welke verbonden zijn aan het lidmaatschap (zie Artikel 7), legt het bestuur boetes op, tenzij van overmacht sprake is. Wanneer er regelmatig door dezelfde persoon wordt nagelaten om aan zijn verplichtingen te voldoen, in twee seizoenen, gemeten vanaf de laatste taakverzuim, 4 keren of meer taken niet heeft uitgevoerd, dan legt het bestuur van de Aardamse Basketball Club behalve de boete ook een schorsing op.

Artikel 28

Boetes moeten binnen 2 weken na oplegging voldaan zijn bij de penningmeester. Bij nalatigheid kan het bestuur overgaan tot schorsing of royement.

Aansprakelijkheid en Verzekering

Artikel 29

Ieder lid is aansprakelijk voor de schade door hem of haar aan de vereniging toegebracht.

Artikel 30

De vereniging aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door gedragingen van bestuurs- of andere leden, indien deze gedragingen niet vallen binnen de formele kring van bevoegdheden.

Artikel 31

Leden kunnen niet namens de Aardamse Basketball Club verbintenissen aangaan.

Artikel 32

De vereniging is voor ontvreemding of wegraking van eigendommen van leden of derden niet aansprakelijk.

Artikel 33

Alle leden vallen onder een collectieve ongevallenverzekering welke van kracht is:

 • Tijdens het deelnemen aan activiteiten van de N.B.B. en de vereniging.
 • Tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar de activiteiten plaatsvinden.Indien enig lid denkt beroep te kunnen doen op deze collectieve ongevallenverzekering, dan dient deze binnen 2 x 24 uur na het ongeval hiervan melding te maken bij de secretaris. De polisvoorwaarden zijn aanwezig op het secretariaat.

Diversen

Artikel 34

Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan worden gedaan door het bestuur of 10 leden, tenminste 5 dagen voor de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 35

Een voorstel tot wijziging van dit huishoudelijk reglement is aangenomen indien tenminste de helft van het aantal aanwezige leden op de Algemene Ledenvergadering, voor dit voorstel is.

Artikel 36

Wijzigingen binnen dit huishoudelijk reglement moeten door het bestuur binnen 4 weken schriftelijk bekend gemaakt worden. Deze schriftelijke bekendmaking geldt al supplement op het huishoudelijke Reglement.

Artikel 37

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement of de statuten niet voorzien beslist het bestuur.

Artikel 38

Invallers vergoedingen voor timen, scoren, fluiten, 24’operator en zaalwacht zijn, kunnen slechts worden uitbetaald, indien de invaller geen afspraken heeft gemaakt met de door de wedstrijdcommissie aangewezen persoon. De vergoedingen worden, op voorstel van het bestuur, door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De vergoedingen worden door de penningmeester verrekend met de contributie van het seizoen daarop.